Hvad tilbyder vi

Børne- & Familiecentret tilbyder støtte og vejledning til både børn, unge, forældre og familier med forskellige problemstillinger og udfordringer i hverdagen.

Du kan læse mere om vores forskellige teams og tilbud nedenfor.

 

 • Ungekonsulenterne

  Hvilken støtte og vejledning tilbyder vi?

  Ungekonsulenterne arbejder med unge mellem 14-18 år, som har brug for særlig støtte i dagligdagen. Det kan f.eks. være unge, der har svære vanskeligheder i forhold til familie, uddannelse og fritid; Unge, der er isolerede ift. kammerater, har lavt selvværd, er triste og indadvendte eller grænsesøgende og har lav frustrationstærskel, er i begyndende misbrug eller er involveret i kriminalitet.
  Ungekonsulenterne varetager også støtte til unge i efterværn ud over det fyldte 18. år jf. §76.

  Formålet er at støtte den unge i at udvikle egen identitet, tage ansvar og styring i eget liv, styrke relationer til andre samt finde redskaber til at kunne navigere i samfundets krav og forventninger.

  Ungekonsulenterne fungerer også som koordinatorer for de unge mellem 15-17 år, som idømmes ungdomssanktion efter Straffeloven.

  Hvordan arbejder vi?

  Ungekonsulenterne arbejder med de unge gennem samvær og samtaler med fokus på relationsdannelse.
  Vi tager udgangspunkt i den unges hverdag og udfordringer, og der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang med fokus på den unges ressourcer og succeser. Samarbejdet kan foregå i Ungekonsulenternes lokaler, eller hvor den unge føler sig tryg i samværet.

   

  Unge- og Familieindsats

  Hvilken støtte og vejledning tilbyder vi?

  Unge- og Familieindsatsen er en helhedsorienteret indsats til unge mellem 13-18 år og deres forældre. Det er familier, hvor der er behov for støtte og vejledning til samspillet og kommunikationen i familien, og hvor relationen og forståelsen mellem ung og forældre skal styrkes.

  Formålet er at arbejde med den unges identitet, ressourcer og stemme ind i familien samt at sikre, at den unge og forældre får et tåleligt ophold i hjemmet.

  Hvordan arbejder vi?

  Unge- og Familieindsatsen arbejder med den unge og familien gennem både individuelle og fælles samtaler ud fra en helhedsorienteret tilgang.
  Vi har et anderkendende udgangspunkt og har fokus på familiens og den unges ønsker, ressourcer og forudsætninger

  Der arbejdes bl.a. med:

  • Konflikthåndteringsstrategier i magtforholdet mellem forældre og ung
  • Familiens indbyrdes kommunikation og samspil, med fokus på den unges udvikling og trivsel
  • Forældrenes forståelse og støtte til deres unge vedr. skole, venner og trivsel.

   

 • Familiekonsulenterne

  Hvilken støtte og vejledning tilbyder vi?

  Familiekonsulenternes primære opgave er at støtte forældre i selv at kunne tage vare på barnets udvikling og trivsel vha. egne ressourcer. Dette kan fx være i form af hjælp og støtte til:

  • At skabe stabile rammer og struktur i hjemmet
  • At udvikle hensigtsmæssig kommunikation
  • At få indarbejdet gode rutiner ift. praktiske opgaver
  • At udvikle et hensigtsmæssigt forældreskab
  • At styrke barnets sociale liv
  • Familiesamspil i forbindelse med fx skilsmisse, forældremyndighed og samvær
  • Forældre til børn med diagnoser
  • Forskellige gruppeforløb til forældre/familier

   

  Vi leverer ydelser som:

  • 11 forløb
  • 52 forløb
  • Udredning ved Familiekonsulent
  • Forældrehandleplaner til forældre med anbragte børn
  • Marte Meo
  • TFI (Tværfaglig Forebyggende Indsats)
  • FIU  (Forældre i Udvikling)
  • Familierådslagninger

   

  Hvordan arbejder vi?

  Familiekonsulenternes indsats er individuelt tilrettelagt og med udgangspunkt i familiens ressourcer og potentialer. Formålet med indsatsen er at løsne op for uhensigtsmæssige mønstre og hjælpe forældrene til bedre, at forstå deres barns reaktioner. Familiekonsulenterne arbejder ud fra tilgangen om, at der ikke er en’ bestemt i familien, der er årsag til problemerne. Det er med andre ord; problemet som er problemet.

  Familiekonsulenterne arbejder med at få systematisk feedback fra familien omkring samarbejdet, samt hvordan de oplever deres egen og barns udvikling og trivsel. Feedbacken hjælper familiekonsulenten til at justerer, så der arbejdes hen mod det, der giver mening for forældrene/barnet. Således får familien mest muligt ud af den hjælp, de modtager.

  Arbejdet med familierne foregår gennem samtaler, guidning i hjemmet, vejledning og netværksmøder. Familiekonsulentteamet har fleksible arbejdstider og kan derfor indgå i morgen-, eftermiddag- og/eller aftenaftaler.

  Enkelte ydelser er konceptbaserede ydelser og indeholder en række tidsbegrænsede, emnebaserede og metodestringente ydelser målrettet bestemte udfordringer i familier. Hver konceptbaseret ydelse har sin egen målgruppe og gennemfører et fastlagt forløb, ud fra en bestemt metode og med fokus på en konkret udfordring i familien. Nedenfor kan du læse om to af vores konceptbaserede ydelser.

  Familierådslagning

  Familierådslagning har til formål at sætte barnet i fokus, at give familie og netværk et øget ansvar for løsning af barnets mistrivsel og at gøre brug af familiens og netværkets ressourcer. Familien og netværket udarbejder en plan for, hvad der skal ske omkring barnet/børnene, når disse ikke trives. Modellen bygger på en overbevisning om, at alle familier, med hjælp, kan finde ressourcer i deres netværk til at understøtte en positiv udvikling og trivsel i familien og hos barnet/børnene.

  Forældre i Udvikling (FIU)

  FIU er velegnet til familier, som har et barn i alderen ca. 4-12 år med udadrettet problemadfærd. Familiens problematikker kan eksempelvis være udfordringer i forhold til forældrenes grænsesætning for barnet, fysisk/psykisk vold, konfliktfyldt kommunikation mellem forældre og skole eller børn med diagnoser. Formålet med forløbet kan være at understøtte barnets udvikling og trivsel via tydeligt forældreskab, at styrke samarbejdet mellem skole og hjem, samt at ændre adfærdsmønstre og fremme den positive kommunikation.

   

 • Praktisk Familiestøtte

  Hvilken støtte og vejledning tilbyder vi?

  Den Praktiske Familiestøttes primære målgruppe er familier, hvor børnenes basale behov ikke bliver tilgodeset af forældrene. Det kan både være forældre, der med indsatsen kan udvikle færdighederne, og forældre der vil skulle støttes i at vedligeholde færdighederne gennem flere år.

  • Vi kan støtte i forhold til etablering og vedligeholdelse af struktur og sammenhæng i hverdagen, f.eks. i forhold til arbejde, børns skole- og institutionsliv og økonomi.
  • Vi kan støtte udviklingen af sociale, fysiske og psykiske færdigheder, det kan være i forhold til relationer og fritidsaktiviteter mm.
  • Vi kan støtte op om kontakten til netværk uden for hjemmet, det være sig skole, daginstitution, læge eller sagsbehandler
  • Vi kan yde støtte til at gøre børn og familier selvhjulpne i forhold til transportmidler fx at tage bussen eller cykle i skole og til fritidsaktiviteter.
  • Vi tilbyder familierne og børn oplevelser i nærområdet med henblik på at vise og vejlede, så familierne selv på sigt kan benytte sig af mulighederne.
  • Vi kan yde støtte til praktiske opgaver som rengøring, kalenderoverblik, kostplanlægning/indkøb/madlavning, lektielæsning, morgenvækning mm.
  • Vi tilbyder samarbejde med andre fagpersoner tilknyttet familien, fx støttepersoner fra psykiatrien eller jobcenter.

   

  Formålet er at frigive tid og energi til forældrene, så de i højere grad kan tilgodese børnenes basale behov, deres trivsel og udvikling.

  Den Praktiske Familiestøtte har fleksible arbejdstider og kan ved behov dække alle ugens 7 dage, dog ikke helligdage.


  Hvordan arbejder vi?
  Ydelsen leveres af Social- og Sundhedsassistenter, der arbejder med praktisk og/eller kompenserende støtte i og uden for hjemmet.

 • Børnenetværket

  Hvilken støtte og vejledning tilbyder vi?

  Børnenetværket arbejder med børn fra 5-13 år, der har vanskeligheder i såvel hjem som skole og fritid.

  I Børnenetværket arbejder vi med at synliggøre barnets stemme overfor forældrene og styrke barnets relationer. Børnenetværket inviterer forældrene ind i barnets stemme for at kunne støtte op om, at forældrene agerer hensigtsmæssigt i forhold til barnet og i forældrenes indbyrdes samarbejde omkring barnet. Ligeledes er formålet at fremme et konstruktivt samarbejde omkring barnets behov, og vi har fokus på at styrke barnet i dets mestring af hverdagen.


  Hvordan arbejder vi?

  I Børnenetværket er der fokus på samtaler med børn. Børnenetværket sætter barnets synsvinkel i centrum for udvikling af et bedre samarbejde rundt om barnet. Ydelsen indebærer intensivt samarbejde med forældre, skoler og andre for barnet betydningsfulde personer.

  Børnenetværket benytter desuden gruppebehandling. Her kan barnet udvikle sig i samspil med jævnaldrende, så de opnår positive forandringer i dagligdagen, skolen, hjemmet og med kammeraterne. Grupperne giver børnene mulighed for at ”låne” hinandens følelser, mod og kompetencer og dermed øge deres handlemuligheder i eget liv.

 • Integrationsvejlederne

  Hvilken støtte og vejledning tilbyder vi?

  Integrationsvejledere yder praktisk pædagogisk støtte til nyankomne familier under Integrationsloven, med børn under 18 år, hvor der er brug for en introduktion til det at være barn/forældre i Danmark. Vi fungerer som brobyggere mellem familierne og den dagligdag, de møder i Danmark.

  Det betyder at:

  • Vi kan hjælpe familierne med at skabe struktur i en travl hverdag samt forstå og handle på post
  • Vi kan støtte og vejlede familierne i forhold til opstart i daginstitution, skole og fritidsaktiviteter
  • Vi kan introducere til læge, tandlæge og sundhedssystemet generelt
  • Vi kan skabe kontakt til frivillige organisationer og introducere til de frivillige tilbud, som kunne være relevante for familien
  • Vi kan vise Vejle bys og nærmiljøets tilbud og muligheder f.eks. legepladser, indkøb, svømmehal, bibliotek mm
  • Vi kan indgå i dialog om kultur, integration og børneopdragelse
  • Vi er en del af Den gode Modtagelse, hvor der samarbejdes med Jobcenter Vejle


  Hvordan arbejder vi?

  Vi har fokus på børnenes behov og forældrenes kompetencer, og vi støtter familierne i at få en god start i Vejle kommune og sikre børnenes trivsel.

  Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Det indebærer, at vores fornemmeste opgave er, at familierne efter et forløb hos os selv kan agere i det danske samfund med hjælp fra eget netværk og frivillige tilbud.

  Vi møder familierne med en anerkendende tilgang, hvor børn og familier mødes med respekt og ligeværdighed. Forløbene er individuelle eller gruppeforløb tilrettelagt med udgangspunkt i familiernes kompetencer og potentialer.

 • Psykologerne

  Hvilken behandling tilbyder vi?

  Psykologerne varetager psykologisk behandling af børn og unge, der har været udsat for traumatiske begivenheder i form af svigt, vold, seksuelle overgreb, dødsfald mm., som betyder, at de har symptomer på mistrivsel.

  Vi tilbyder psykologbehandling til børn/unge med inddragelse af forældre. Her er formålet ofte at understøtte en sund udvikling og fjerne symptomer på mistrivsel.

  Vi tilbyder også familieterapi, hvor formålet ofte er at udvikle samspillet i familien med henblik på at fremme en sund social og følelsesmæssig udvikling hos barnet/den unge.

  Teamet udarbejder desuden psykologiske undersøgelser og observationer af børn og unge.


  Hvordan arbejder vi?

  Psykologisk behandling kan omfatte familiesamtaler og individuelle samtaler, alt efter behovet hos barnet/den unge. Der kan også inddrages andre vigtige voksne f.eks. i skole- og daginstitution eller familiens netværk. Derudover kan forløbet indeholde udviklingsstøttende samspil gennem leg og aktiviteter alt afhængig af barnets/den unges alder.

 • BFC Akademiet

  BFC Akademiet er et socialpædagogisk træningstilbud til unge mellem 14 og 18 år, som af forskellige årsager har begrænset eller intet fremmøde i deres skoletilbud. De unge indgår sideløbende i et forløb hos Ungekonsulenterne i Børne- og Familiecentret. Typisk har de unge udfordringer i forhold til angst, misbrug, mistrivsel, isolation eller andet der gør, at de ikke kommer i skole, og at et undervisningstilbud i en mindre gruppe som BFC Akademiet kan være fordelagtigt. Indholdet i BFC Akademiet er undervisning og social træning.

  BFC Akademiet har i samarbejde med folkeskolerne til formål at klargøre og motivere de unge til efter endt forløb i BFC Akademiet igen at kunne indgå i et skoletilbud og profitere heraf. Udover at have fokus på de unges efterfølgende inklusion i et uddannelsestilbud, er BFC Akademiets sigte at tilbyde de unge et rum og et fællesskab, hvor de føler sig mødt, hvor de kan udvikle sig fagligt, og hvor de indgår i den sociale interaktion med de andre unge i gruppen. Ifølge Børne- og Ungeforvaltningens folder om inklusion, er inklusion "at deltage i fællesskaber, som giver den enkelte værdi socialt, personligt og fagligt." Derved fungere BFC Akademiet som et inkluderende læringsmiljø, hvor de unges trivsel og læring er i højsædet.

  I BFC Akademiet handler det om at give de unge succesoplevelser og arbejde på at få mere af dét, som den unge lykkes med. Børne- og Ungepolitikken nævner "lyst og læring" og at "spotte potentialerne" som vigtigt i forhold til at sikre børn og unges udvikling, og BFC Akademiet har netop fokus på disse to aspekter.

  Hvordan arbejder vi?

  I BFC Akademiet arbejder vi ud fra en socialsocialpædagogisk tilgang, hvor vi møder de unge, hvor de er, og har positive forventninger til dem. Vi sikre, at de unge bliver set og hørt, og at de altid føler sig velkommen i BFC Akademiet. Sammen med de unge skaber vi nye historier og arbejder med de unges identitetsdannelse og selvværd i forhold til en skolesammenhæng.

  Præmissen for undervisningen er, at den unge selv har viljen til at gå i BFC Akademiet, og undervisningen tager udgangspunkt i dér, hvor den unge befinder sig fagligt og personligt. Den unges motivation og lyst til at komme i BFC Akademiet er afgørende for, om forløbet lykkes.

  Undervisningen er inviduelt tilrettelagt i en lille gruppe af unge, hvor der arbejdes ud fra den enkelte unges situation og faglig ballast. Der er et maximum på seks elever i BFC Akademiet for at sikre fordelene ved dynamikken i en lille gruppe. I BFC Akademiet samarbejder vi på tværs med skolerne, UU-vejlederne og Ungekonsulenterne, så de unges deltagelse i BFC Akademiet bliver en integreret del af deres forløb, og så de tilbydes den bedst mulige overgang fra os og til deres videre skoleforløb.

 • Grupper og andre tilbud

  Ung mor

  Vi tilbyder fællesskab med andre unge mødre, op til 21 år, og deres børn i alderen 0-1 år.

  Vi samles omkring leg og sang på gulvet og deler oplevelser fra hverdagen med et lille barn.

  Som gruppeledere står vi til rådighed for vejledning. Det er altid muligt at komme på besøg og se om Ung Mor gruppen er noget for dig og dit barn, gerne allerede i graviditeten. Anne og Camilla, der er gruppeledere, står til rådighed for vejledning.

  Det er altid muligt, at komme på besøg og se, om Ung Mor gruppen er noget for dig og dit barn - gerne allerede i graviditeten.

  Hvor og hvornår mødes gruppen?

  Gruppen mødes hver 2. tirsdag fra 10.00-12.00 på Vestbygården,
  Nyboesgade 35 B,
  7100 Vejle,
  i mødelokale "Væksten" på 2.etage.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

  Anne Dorthe Nøhr, Sundhedsplejerske på tlf: 21 13 15 57 eller Camilla Mølgaard, Familiekonsulent på tlf: 51 22 49 35           

  OBS: Der er mulighed for at parkere barnevogne i gangen ved elevatoren eller i cykelparkeringen i gården.

   

  Sårbar mor

  I perioder kan alle være sårbare af forskellige årsager. Eksempelvis efter en svær fødsel, på grund af et spinkelt netværk eller andet.

  Her deles det, der fylder lige nu i forhold til børn, parforhold eller andet. Der er altid 2 gruppeledere til at støtte op omkring mødre og børn. Kom gerne på besøg og se om Sårbar Mor gruppen er et fællesskab, som giver mening for dig.

  Sårbar Mor gruppen mødes hver anden torsdag, i ulige uger, kl. 10.00-12.00.

  Mødestedet er i gruppelokalet "Væksten" på 2. etage,
  Nyboesgade 35 B,
  7100 Vejle.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

  Gitte B. Mølberg, Sundhedsplejerske på tlf: 24 67 26 60 eller Camilla Mølgaard, Familiekonsulent på tlf: 51 22 49 35          

  OBS: Der er mulighed for at parkere barnevogne i gangen ved elevatoren eller i cykelparkeringen i gården.