Feedback Informed Treatment

Her kan du læse om Børne- & Familiecentrets arbejde med Feedback Informed Treatment, der er et dialog- og evalueringsværktøj.

Kort introduktion til Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment (FIT) er udviklet til professionelle behandlere og har til formål at sikre borgerens stemme i behandlingsforløbet. Gennem feedback får behandleren løbende en pejling på, om forløbet skal justeres. Her ses både på borgerens trivsel og udvikling, men også på alliancen og samarbejdet mellem borger og behandler. Dermed kan FIT være med til at kvalificere det arbejde, vi udfører sammen med borgeren.

Med FIT kan behandleren tilpasse samtalerne fra gang til gang baseret på borgerens feedback, således forløbet tilrettelægges bedst muligt til hver enkelt borger. Et vigtigt element i FIT er desuden, at behandleren skal blive opmærksom på de borgere, hvor den igangværende behandling ikke viser sig at være gavnlig, så disse borgere kan føres videre til anden hjælp. Således bidrager FIT som et supplement til faglig metarefleksion, hvilket kan hjælpe os til at blive endnu bedre til at levere virkningsfulde indsatser. Samtidig forpligter FIT medarbejderen på at tilpasse sig den respons, borgeren kommer med.

I Børne- & Familiecentret arbejder vi som udgangspunkt med FIT i alle vores forløb.

Derfor benytter Børne- og Familiecentret FIT:

Borgerens perspektiv:

  • Giver en visuel dimension på udvikling og trivsel
  • Inviterer til refleksion hos borgeren
  • Synliggør borgerens perspektiv på egne/familiens udfordringer
  • Er et neutralt værktøj til at benævne/italesætte det, der er svært
  • Inddrager borgeren og gør borgeren medansvarlig for egen/familiens trivsel og udvikling

Behandlingsarbejdet:

  • FIT er en måde, hvorpå den systematiske borgerinddragelse og en systematisk dokumentation kan sikres i behandlingsforløbene.
  • FIT involverer borgeren direkte, uanset hvilke metoder eller redskaber vi ellers benytter fra vores faglige værktøjskasse. FIT kan altså fungere som et fast supplement til de metoder, den enkelte medarbejder ellers måtte benytte.
  • FIT kan være med til at tydeliggøre, hvad der er på spil i behandlingsrummet, og hvad der potentielt kan komme til at stå i vejen for, at borgeren tilbydes den bedst mulige hjælp.
  • FIT er med til at kvalificere forberedelsen imellem seancerne og fokuseringen i behandlingsarbejdet til gavn for borgeren.
  • Med FIT udfordres medarbejderen i relationen, og alliancen understøttes